Regulamin

Letnie GP Łodzi 2014 w biegach przełajowych i nordic walking
Cel:
• Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych i nordic walking w Łodzi.
• Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.
• Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych w Łodzi.
Organizator:
• „inesSport” Agnieszka Wolska – Sobecka
Współorganizator:
• Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
• KS ALASKA
Miejsce:
• imprezy zostaną rozegrane na terenie:
◦ Parku Julianowskiego – biuro zlokalizowane będzie na parkingu przy ulicy Zgierskiej
◦ Poligon na Brusie (Złotno) – ul.  Krańcowa
◦ Parku na Zdrowiu – biuro zawodów zlokalizowane będzie przy wejściu do parku od ulicy Srebrzyńskiej (okolice Ogródka Jordanowskiego)
◦ Lasu Łagiewnickiego – Parking „Kaloryfer”
Zgłoszenia:
• Do każdej edycji Letniego GP Łodzi należy dokonać oddzielnego zgłoszenia.
• Zgłoszenia internetowe dostępne są na stronie www.gplodzi.pl oraz www.zapisy.inessport.pl 
• W dniu imprezy w biurze zawodów: od 09:00 do 11:00 (marsz do 9:45)
Terminy imprez oraz dystans:
• I Bieg/Marsz 06.04.2014 – Park Julianowski – 10 km, start godz. 11:30, 5 km (NW) – 10:15
• II Bieg/Marsz 01.06.2014 – Poligon na Brusie – 10 km,  start godz. 11:30, 5 km (NW) – 10:15
• III Bieg/Marsz 20.07.2014 – Park na Zdrowiu – 10 km, start godz. 11:30, 5 km (NW) – 10:15
• IV Bieg/Marsz 28.09.2014 – Las Łagiewnicki – 10 km  start godz. 11:30, 5 km (NW) – 10:15
Zakończenie cyklu odbędzie się w listopadzie podczas I zawodów w ramach cyklu GP Łodzi 2015.
Udział:
• warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu/marszu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu/marszu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
• udział w biegu/marszu mogą wziąć osoby które ukończyły 16 rok życia, dokonały rejestracji w biurze zawodów oraz opłaciły wpisowe – oświadczenie dla osób poniżej 18 roku życia dostępne jest na stronie www.biegampolodzi.pl
• podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku .
• wpisowe na każdy bieg/marsz wynosi:
  • 15 zł przy wpłacie na konto (płatne do trzech dni (do środy) przed imprezą, z tym że liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora) 
  • 20 zł po w/w terminie oraz w dniu imprezy
• Wpisowe należy wpłacać na konto:
30 1140 2004 0000 3502 6232 9579 
inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka,  Jutrzenki 9 m. 7, 93 – 377 Łódź
z dopiskiem „Letnie GP Łodzi 2014”.
  • w przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.
• wpisowe za poszczególne biegi/marsze można również opłacać w dniu imprezy w biurze zawodów. 
• wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
• W przypadku dokonania przelewu na 3 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze.

Pomiar czasu:

  • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
  • Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
  • Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
  • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.
Klasyfikacje:
I. Klasyfikacja indywidualna:
• Sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 3 z 4 biegów/marszów zaliczanych, do klasyfikacji Letniego GP Łodzi 2014. 
• W cyklu nie będzie prowadzona klasyfikacja open. 
• W każdym z biegów/marszy zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji wiekowej zgodnie z poniższą tabelką:
 
miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30+
punkty 100 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 27 24 21 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 
• Do klasyfikacji końcowej liczona będzie suma punktów z trzech najlepszych startów
• Klasyfikacja w kategoriach wiekowych Kobiet (K) i Mężczyzn (M) – miejsca I – III:
◦ BIEG:
M2 (16 - 29 lat) K2 (16 – 29 lat) 
M3 (30 - 39 lat) K3 ( 30 – 39 lat) 
M4 (40 - 49 lat) K4 (40 - 49 lat) 
M5 (50 - 59 lat) K5 (50 - 59 lat)
M6 (60 i więcej lat) K6 (60 i więcej lat) 
◦ MARSZ:
▪ JUNIOR - w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn od 15 do 30 lat (do 1984)
▪ MASTERS - w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn od 31 do 46 lat (od 1983 do 1968)
▪ WETERAN - w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn od 47 lat do 59 lat (od 1967 do 1955)
▪ SENIOR – w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn powyżej 59 lat (powyżej 1954)
Wyniki:
• Wyniki będą publikowane na bieżąco po każdym biegu/marszu na stronie www.gplodzi.pl www.biegampolodzi.pl i www.inessport.pl
Nagrody:
Biegi przełajowe i nordic walking
• w kategoriach wiekowych za miejsca I – III pamiątkowe statuetki.
• w poszczególnych biegach/marszach zawodnicy nie będą nagradzani.
• każdy zawodnik, który ukończy co najmniej 3 imprezy z cyklu otrzyma pamiątkowy imienny medal.
Postanowienie końcowe:
• Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik. 
• Koszty organizacji pokrywają organizatorzy. 
• Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 
• Zawodnicy startują w biegach/marszach na własną odpowiedzialność. 
• Brak zwrotu chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją.
• Barak zwrotu numeru startowego jest jednoznaczny z dyskwalifikacją.
• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
• Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.  
• Organizator nie zapewnia natrysków.
• Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się              w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz z kserokopią  dowodu osobistego rodzica, który tą zgodę podpisał – wzór oświadczenia dostępny na stronie www.gplodzi.pl 
• Biegi/marsze odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
• Uczestnicy marszu pokonują trasę marszem z kijkami 
• Marsz NW jest to przemieszczanie się naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
• Każdy zawodnik startujący w marszu, który będzie podbiegał dostanie ostrzeżenie od sędziego na trasie, za drugie ostrzeżenie otrzyma karę 1 minuty, a za każde kolejne 5 minut
• Skracanie trasy równa się z automatyczną dyskwalifikacją zawodnika.
• Wszystkich zawodników startujących w Letnim GP Łodzi 2014 obowiązuje niniejszy regulamin.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników oraz innych danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 
• protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów na adres kontakt@inessport.pl,
• Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów. 
 
Bartłomiej Sobecki
608 618 583